இந்த உலகில்
ரகசியம் என்பதும்
அதிசயம் என்பதும்
நடக்க முடியாதது என்பது
எதுவுமே கிடையாது

அனைத்தும் மொத்தமாக
நேற்றுதான் - என்
வாழ்வில் நடந்தது

கல்லூரி வாசலில்
உன்னைக் கண்டேன்