சேலையே உன்னை
விரும்பி உடுத்திக்கொள்ளும்
வயதிலும்

சேலையை நீ
விரும்பி உடுத்திக்கொள்ளும்
வயதிலும்

சேலையாலே உன்னை
நீ மறைத்துக் கொள்ளும்
வயதிலும்

நான் உன்
சேலையாகவே இருக்க
விரும்புகிறேன்