உதிர்ந்த பின்பும்
உதிராத மல்லிகையின்
மனத்தைப் போல

பிரிந்த பின்பும்
பிரியாத - உன்
நினைவுகள்

மனத்துக் கொண்டே
இருக்கின்றன - என்
மனதில்