தனிமை

தனிமையில்
மௌனம்

தனிமையின்
மௌனத்தில்
உன் நினைவுகள்

தனிமையில்
மௌனத்தில்
உன் நினைவுகளுடன்
நான்

இதைவிட வேதனை
என்ன உண்டு- எனக்கு
இந்த உலகில்?