இது பாகுபலியின் காதல்
பல்வால் தேவனின் காதல்
தேவசேனையின் காதல்

அவளின் அழகு, வீரம், வாள்வீச்சு
வாளினும் கூரிய
கண்களைக்கண்டு
காதலுற்றான் பாகுபலி
தேவசேனையின் மீது

அவன் வனப்பு, வீரம்
அவன் திறமைக்கண்டு
காதலுற்றாள் தேவசேனை
பாகுபலியின் மீது

யார் என்று தெரியாது
எப்படி இருப்பாள் புரியாது
சித்திரம் மட்டும் கண்டு
காதலுற்றான் பல்வால் தேவன்
தேவசேனையின் மீது

இந்த மூன்றில் - எது
உயரிய காதல்?

பாகுபலி விரும்புகிறான்
என்று சந்தேகம் இருந்தும்
காதல்க் கொண்டான் - இது
அவன் தவறா?

மனதை கட்டுப்படுத்த
எவரால் முடியும்?

அண்ணனாக, அவன் கெட்டவன்
மகனாக, அவன் கெட்டவன்
காதலனாகவே வாழ்ந்தான்
இறுதிவரையில்

அவளைப் பார்த்துக்கொண்டே
அவள் நினைவுடன்
அவள் நிழலில்
இறுதி நாள் வரையில்

தேவசேனையைத் தவிர
வேறுறொரு பெண்ணை
மனதாலும் நினைக்காதவன்
திருமணமும் செய்யாதவன்
அவளுக்காகவே வாழ்ந்தான்

இது பல்வால் தேவனின் காதல்
உண்மையான காதல்
பாகுபலி இருக்கும் வறையில்
அவளை ஏறெடுத்தும் பார்க்கவில்லை
அவர்களை பிரிக்கவும் எண்ணவில்லை

பாகுபலி இறந்த பின்பும்
எல்லா வாய்ப்பிருந்தும் - அவளை 
அனுபவிக்க நினைக்கவில்லை
அவளை அடையத் துடிக்கவில்லை
தவறாகவும் நடக்கவில்லை

அவளை பார்த்துக்கொண்டே வாழ்ந்தான்
அவளின் இருப்பு ஒன்றே
போதுமானதாக இருந்தது
அவனுக்கு

அவன் அன்பு
கொடூரமானதாக இருக்காலாம்
அதை வெளிப்படுத்திய விதம்
தவறானதாக இருக்கலாம் – ஆனால்
அவன் காதலில் தப்பில்லை

வா ஒன்றாக செத்துப் போகலாம்
என்ற ஒற்றை வசனம்
பல்வால் தேவன் உரைத்தது

அவன் காதலை
புரிந்து கொள்ள கடைசி வாய்ப்பு
தேவசேனைக்கு

இது பல்வால் தேவனின் காதல்
உண்மையான காதல்
இறுதிவரையில்
புரிந்து கொள்ளவில்லை - அவள்
அவன் காதலை

அவளுக்காகவே வாழ்ந்தான்
அவளாலேயே வாழ்ந்தான்
அவளைப் பார்த்துக்கொண்டே
உயிர் துரந்தான்

மறுபடியும் பிறப்பான்
அவளுக்காக காத்திருப்பான்
அடுத்த ஜென்மத்திலாவது
அவள் புரிந்துகொள்வாளா?
அவன் உண்மைக் காதலை?

இது பல்வால் தேவனின் காதல்
உண்மையான காதல்

---------------------------------------
பாகுபலி 2 திரைப்படத்தை இரண்டாவது முறையாகப் பார்க்கும் போது, கடைசிக் கட்டத்தில் பல்வால் தேவன், தேவசேனையைப் பார்த்து, வா ஒன்றாக செத்துப் போகலாம் என்று கூரிய வசனம். என் மனதை அதிகம் பாதித்தது. பல்வால் தேவனுக்காக, அவன் காதலுக்காக இந்த கவிதை.