பாரம்பரிய தமிழ் மருத்துவத்தின் மீது ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பிய இளைஞர்கள்.... ஆழமான பதிலை தந்த சித்தமருத்துவர்கள் என சங்கம் 4-ல் நடந்த சூடான விவாதம்.