இந்த உலகில்
ரகசியம் என்றும்
அதிசயம் என்றும்
நடக்க முடியாதது என்றும்
எதுவுமே கிடையாது

என்பதை - நேற்றுதான்
உணர்ந்துக் கொண்டேன்
அனைத்தும் மொத்தமாக
என் வாழ்வில் நடந்தது

நேற்று காலையில்
கல்லூரி வாசலில்
உன்னைக் கண்டேன்