என் காதலை - நான்
சொல்லும் போது

உன் காதலை - ஏனோ
ஒளித்து வைத்தாய்

பூவுக்குள் - புயலை
பூட்டி வைத்தாய்

இறுதி வரையில் சொல்லாமல்
கடலுக்குள் பாறையாக

உன் ஆசைகள் முழுதும்
ஏண்டி மறைத்து வைத்தாய்?