உனக்காக காத்திருந்து
உன்னைக் காணாமல்
திரும்பிச்செல்லும்
நேரங்களில்

கரை தேடி
வரும் அலைகள்
வெறும் கையோடு
திரும்புவதைப் போல்
திரும்புகிறேன்

மறுபடியும் உன்னை
காணும் வரையில்
கடல் மணலாய் - கரைந்துக் 
கொண்டிருக்கிறேன்