பெண்ணில்லாத வீடு
மனமில்லாத மலர்
தாகம் தீர்க்காத தண்ணீர்
நீ வாசிக்காத என் கவிதைகள்

அனைத்தும் வீண்
இருந்தால் என்ன
இல்லையென்றால் என்ன
இரண்டுமே ஒன்றுதான்