இன்று நான்
அவளைப் பார்த்தேன்
என்பதில் தொடங்கி

அவளை தினமும்
பார்த்து ரசித்துக்
கொண்டே இருக்கிறேன்
என்று தொடர்ந்து

ஏண்டா அவளைப்
பார்த்தேன் - என்பதில்
முடிகிறது - காதல்