மாடி வீடு, ஏசி கார்
வயல் வெளி, சிறிது காணி
வங்கியில் ரொக்கம்

வாழத் தேவையான
அனைத்தையும் சேர்த்துவிட்டேன்
வாழத் தொடங்கலாம் - என்று
எண்ணும் போதுதான் உணர்ந்தேன்

இதற்கு மேல் - வாழ்வதற்கு
எதுவுமில்லை என்பதை
இளமையை விற்றுத்தான்
செல்வத்தை சேர்த்தேன்

அடுத்தவர்கள் கனவுகள் நினைவாக்க
என் கனவுகளை கலைத்திருக்கிறேன்
அடுத்தவர்கள் ஆசைகளை நிறைவேற்ற
என் ஆசைகளை இழந்திருக்கிறேன்

விழித்துக் கொண்ட பின்புதான்
இது கனவென்று உணர்ந்தேன்
இது தவறான வியாபாரம்
எப்போதுமே லாபம் ஈட்டாது

வாழ்வை உணரும் நேரத்திலே
வாழ்வின் முடிவுக்கு வந்துவிட்டேன்
எதிர்காலம் எனும் கனவினிலே
நிகழ்காலம் முழுவதும்
தொலைத்துவிட்டேன்

வாழ்க்கையின் இடையில்
பணம் தேடவேண்டும்
என்பதை உணராமல்
வாழ்க்கையைத் தொலைத்து
பணத்தைச் சேர்த்தேன்

சேர்த்த செல்வங்களில்
பாதி ஊருக்கு, பாதிப் பேருக்கு
பாதி மருத்துவமனைக்கு
மீதம் இருந்தால்
என் பிள்ளைகளுக்கு

உடலைப் பிரிந்த உயிர்
வில்லிலிருந்து சீரிய அம்பு
கூறிவிட்ட வார்த்தை
மட்டுமல்ல

இழந்துவிட்ட இளமையும்
நிச்சயமாகத் திரும்பாது
வாழ்க்கையை வாழுங்கள்
வாழ்க்கை அழகானது

இளமையை இழந்து
செல்வத்தை சேர்க்கலாம்
எவ்வளவு செல்வத்தை கொடுத்தாலும்
இளமையை வாங்க முடியாது