நோய்களிலிருந்து விடுதலை
அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்