மனிதனின் மனதுக்கு நேரத்தை கடப்பது சாத்தியமான ஒன்று. ஆனால் மனித உடலுக்கு அது சாத்தியமில்லை.