குணப்படுத்த முடியாத நோய்கள் எவை?

நோய்களை அறியாத, நோய்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன என்று தெரியாத, நோய்களை குணப்படுத்தத் தெரியாத மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள். 

ஆனால் குணப்படுத்த முடியாத நோய் என்று இந்த உலகில் எதுவுமே கிடையாது. நோய்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக குணப்படுத்தலாம். குணப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் அது நோயல்ல.

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.