நிச்சயமாக இல்லை. தண்ணீரை வடிகட்டினால், தண்ணீரில் இயற்கையாக கிடைக்கக் கூடிய சத்துக்கள் பெரும்பாலும் வடிகட்டப்படும். தண்ணீரிலிருந்து மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்கள் கிடைக்காமல் உடல் நோய்வாய்ப்படும்.