இல்லை. தண்ணீரை கொதிக்கவைத்தால், தண்ணீரிலிருந்து இயற்கையாக கிடைக்கக் கூடிய சத்துக்கள் அனைத்தும் செத்துவிடும். தண்ணீரிலிருந்து மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்கள் கிடைக்காமல் உடல் நோய்வாய்ப்படும்.