இல்லை, பசியில்லாமல் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும் உணவுகள், பின்னாட்களில் அவர்களின் உடலில் நோய்களாக வெளிப்படும்.