இல்லை சர்க்கரை நோய் என்பது வியாபாரத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட நோய்களில் ஒன்று.