குணப்படுத்த முடியாத நோய் என்று இந்த உலகில் எதுவுமே கிடையாது. நோய்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக குணப்படுத்தலாம். குணப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் அது நோய் அல்ல.