மூக்குச்சளி உண்மையில் உருவாவது இல்லை. மாறாக நுரையீரலில் தேங்கியிருக்கும் கழிவுகள் சளியாக உடலை விட்டு வெளியேறுகின்றன.