ஆம், நோயாளிகளாக மாற வேண்டுமென்றால் கடிகார நேரத்திற்கு சரியாக சாப்பிட வேண்டும். ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டுமென்றால் பசித்தால் மட்டும் சாப்பிட வேண்டும்.