1. உடலில் தண்ணீரின் அளவு அதிகமாக இருக்கலாம்.
  2. உடல் தன் கழிவுகளை வெளியேற்றலாம்.
  3. உடலில் உஷ்ணம் குறைவாக இருக்கலாம்.