வாரம் இத்தனை முறை, மாதம் இத்தனை முறை, என்று கணக்கு வைத்து உறவுக் கொள்ளக்கூடாது. கணவனைப் பார்த்து மனைவிக்கும், மனைவியைப் பார்த்து கணவனுக்கும், சுயமாக ஆசை தோன்றும் போது உடலுறவு கொண்டால்தான் உடலுறவில் முழு திருப்தி கிடைக்கும்.