கோழிகள் புரோட்டீன் சாப்பிடுவதில்லை, இருந்தும் கோழியின் முட்டையில் அதிகமாக புரோட்டீன் இருக்கிறது?. கோழியின் உடலால் ப்ரோட்டீனை சுயமாக உருவாக்க முடியும் பொது மனிதனின் உடலால் முடியாதா?