வயதானால் நோய்கள் உண்டாக வேண்டுமென்று இயற்கையில் எந்த சட்டமும் கிடையாது.