தண்ணீரில் இருக்கும் கிருமிகள் பெரும்பாலும் உடலுக்கு தேவையானவை மற்றும் நன்மையானவை. ஒரு சில உடலுக்கு ஒவ்வாத கிருமிகள் உடலுக்குள் சென்றாலும் அவற்றை வெளியேறும் திறன் உடலுக்கு இயற்கையாகவே உண்டு.