நோய்கள் மனதில் தான் முதலில் தோன்றும். அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் உடலின் உறுப்புகளை பாதிக்கும்.