நுரையீரலில் கழிவுகள் அதிகமாக சேர்ந்தாலும். இரவில் அதிகமான குளிர்ச்சியான இடங்களில் உறங்கினாலும். மின் விசிறி அல்லது குளிரூட்டியின் அருகில் படுத்தாலும், நெஞ்சுச்சளி உருவாகலாம்.