இல்லை, எந்த இரசாயனம் கலந்த உணவுகளும், இரசாயன மருந்துகளும் உட்கொள்ளாதவர்களுக்கு கால்களில் புண்கள் உண்டாகாது.