இல்லை, பெற்றோர்களின் வாழ்க்கை முறையையும், உணவு முறையையும், பின்பற்றும் பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமே பெற்றோர்களை போன்ற நோய்கள் உருவாக வாய்ப்புகள் உள்ளன.