தேவையில்லை, அன்றாடம் சாப்பிடும் அளவுக்கும், பசியின் அளவுக்கும் சாப்பிட்டால் போதுமானது.