உடலுறவுக்கு என்று குறித்த நேரத்தை ஒதுக்காமல். காம ஆசை சுயமாக தோன்றும் நேரத்தில் உடலுறவு கொள்வதுதான் நல்லது. அப்போதுதான் திருப்தி கிடைத்தும்.