மனித உடலுக்கு தேவையான சராசரி சர்க்கரையின் அளவு என்று எதுவுமே கிடையாது. அவரவர் உடல் அமைப்புக்கும், உடல் உழைப்புக்கும், வாழ்க்கைமுறைக்கும், ஏற்பதான் சர்க்கரை தேவைப்படும். அதனால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சர்க்கரையின் அளவு மாறுப்படும். சிலருக்கு அதிகமாகவும், சிலருக்கு குறைவாகவும் இருக்கும்.