இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய வடிகட்டாத, கொதிக்கவைக்காத தண்ணீர் அனைத்துமே நன்மையானதுதான். மழை நீர், ஆற்று நீர், கிணற்றை நீர், குழாய் நீர் என அனைத்துமே நன்மையானதுதான்.