இல்லை கண் பார்வை மங்காது. இரசாயனங்களை உணவாகவும் மருந்தாகவும் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு மட்டுமே கண்பார்வை மங்கும் சாத்தியமுண்டு.