ஒவ்வொருவரின் உடல் அமைப்புக்கும் ஏற்றவாறுதான் இரத்தத்தின் அளவு இருக்கும். ஒரே அளவு இரத்தம் எல்லா மனிதனுக்கும் தேவைப்படாது. அதனால் இரத்தப் பற்றாக்குறை என்பது ஒரு தவறான கருத்தாகும்.