சாப்பிட்டதும் வாந்தி வந்தால் நீங்கள் சாப்பிட்ட உணவை உடலால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை அல்லது அந்த உணவு உடலுக்கு ஒவ்வாதது என்று அர்த்தம்.