குளுமையான இடங்களில் இருக்கும்போது உடலின் உஷ்ணம் குறையும், குளிர்ச்சி அதிகரிக்கும். உடலின் வெப்பநிலையை சமப்படுத்த உடலானது
தேவையில்லாத நீரை உடலிலிருந்து சுயமாக வெளியேற்றுகிறது.