பதிவுகளை தேட

நீங்கள் அறிந்துகொள்ள விரும்பும் விசயங்களின் முக்கிய வார்த்தைகளைக் கொண்டு தேடுக. எ.கா: மனம், உடல், செல்வம், சர்க்கரை நோய், தெய்வம்.
பதில்

பதில் மற்றும் விடை இவ்விரு வார்த்தைகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

ஒரே பொருளைத் தருவதைப் போன்ற தோற்றம் கொண்ட பல வார்த்தைகள் தமிழில் உள்ளன. வெளித்தோற்றத்திற்கு ஒரே பொருளைக் கொ…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All

ரெய்கி

  ஆரோக்கியம்

  தன்முனைப்பு

   வாழ்க்கை

    குழந்தைகள்

    ஆன்மீகம்

     To Top